Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for PulsApotek
Sist oppdatert 05. 02 2019

Kjøpsvilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler

1. Avtalen

Kjøpsbetingelsene gjelder for salg av apotekvarer unntatt reseptbelagte legemidler til forbrukere. Disse kjøpsvilkår utgjør sammen med din ordrebekreftelse avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

  • Forbrukerkjøpsloven
  • Angrerettloven
  • Markedsføringsloven
  • E-handelsloven
  • Personopplysningsloven

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i kjøpsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran kjøpsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år, og kjøp av legemidler kan bare gjøres av personer over 18 år. 

2. Parter

Selger er PulsApoteket Skøyen AS, Sjølyst plass 1, 0278 Oslo, org. nr. 997 295 676, telefon 22 55 57 80, kundeservice@pulsapoteket.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”PulsApotek”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

PulsApoteket er et datterselskap av Sana Pharma Medical AS.

3. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i bestillingssystem til PulsApotek. Når vi mottar din bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg per e-post automatisk. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den.

Ta kontakt dersom det ikke er samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen. Bestillingen er bindende så lenge den samsvarer med tilbudet på nettsidene til PulsApotek.

Bestillinger leveres av Posten Norge AS og alternative leveringsmåter kan velges for noen produkter i nettbutikken.

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å si opp den faste forsendelsen hvis du har det, ved å sende mail til: kundeservice@pulsapoteket.no.

4. Vareinformasjon

Vi arbeider for at informasjonen på våre nettsider til enhver tid er korrekt, men skrive-/trykkfeil og lagerfeil kan forekomme, vi tar derfor forbehold om at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt.

5. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet herunder fraktkostnader, administrasjon m.m.

Prisfeil kan forekomme. Varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Vi tar derfor et forbehold om at nevnte feil kan oppstå. Har du spørsmål omkring din bestilling ta kontakt med PulsApotek enten per tlf eller per e-post.

Fraktkostnadene beregnes utfra vekt og volum og er i henhold til Postens satser, men med en minstepris på 48 kr.

Uavhentede bestillinger på postkontoret kan ha en returkostnad tilsvarende Postens gjeldende satser.

6. Betaling

Kjøp fra PulsApotek kan foretas gjennom betaling med de kort og faktura som til en hver tid er tilgjengelig. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse.

Din korttransaksjon sendes kryptert gjennom vår leverandør av kortbetalingsløsning. Dette gjør at du trygt kan betale uten å være redd for at din kortinformasjon skal komme på avveie.

PulsApotek lagrer ikke ditt kortnummer og det totale beløpet belastes direkte på din konto. Dersom vi er utsolgt for en eller flere varer vil beløpet bli refundert.

7. Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen.

Forsendelsen av varer skjer med Posten/Bring. Leveringstid er normalt mellom 5-10 virkedager fra bestillingstidspunktet. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med evnt avtalt fast leveringsfrekvens.

Det er ditt lokale postkontor som er ansvarlig for å sende ut hentemelding. Posten sender ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. Forsendelser som blir returnert til PulsApotek grunnet manglende uthenting på Posten vil belastes med et gebyr på min. kr 200,- til dekking av administrative kostnader som henting, pakking mv.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så raskt vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalt tid, og dette ikke skyldes deg eller forhold fra din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller heve avtalen.

8. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, undersøk alltid om mottatt leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette oss ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader.

Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Vi kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Erstatning kan kreves iht. forbrukerkjøpslovens § 33.

9. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at dette er oppdaget, gi oss melding på mail om at du vil påberope deg mangel på varen(e).

Kontaktinformasjon ved reklamasjoner: kundeservice@pulsapoteket.no

Reklamasjonsfristen er minimum to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter du overtok varen.

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser med unntak av legemidler hvor det ikke er angrerett jf. angrerettloven § 22 f

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen. Derimot når det gjelder abonnement eller faste leveringer, utløper angrefristen 14 dager fra du får første varen, i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f. eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte angreskjema, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Forsendelser som blir returnert til PulsApotek grunnet manglende uthenting på Posten vil belastes med et gebyr på min. kr 200,- til dekking av administrative kostnader som henting, pakking mv.

Angrerett gjelder ikke for legemidler og medisinsk utstyr, da legemidler og medisinsk utstyr er unntatt fra angreretten. Dette er uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke.

Det er heller ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevern- eller hygieniske årsaker, der forseglingen er brutt etter levering.

Produktsikkerhet ved returnerte legemidler:

Alle legemidler, inklusiv reseptfrie, destrueres når apoteket mottar dem selv om de returneres med ubrutt forpakning.

11. Personopplysninger

Det vises til egen informasjon om personvern på www.pulsapotek.no under lenken «Personvern».

12. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

13. Forbehold og ansvarsbegrensninger

Ved kjøp av legemidler – les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Vi tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

Vi tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer samt leveringsproblemer.

PulsApotek forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Les pakningsvedlegget nøye før bruk, og følg dosering på pakken. Kontakt lege eller apotek ved spørsmål.

14. Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg sompåvirker disse vilkårene. Avtalen mellom partene innebærer i så fall at du aksepterer oppdaterte kjøpsvilkår. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av hvor du finner de nye vilkår sammen med første ordinære forsendelse.

Publisert juni 29, 2018
Sist oppdatert februar 15, 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell