LUNIXEN® reseptfritt legemiddel mot søvnproblemer

189 kr

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende effekt eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år.

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist

Lunixen 28 tabl kr 189

Varenummer: 100802

Lunixen pakningsinformasjon

28 filmdrasjerte tabletter

Plantebasert legemiddel. Voksne og barn over 12 år: lindrer mild uro og søvnforstyrrelser

Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L. radix (tilsvarer 2–3 g valerianarot).
Les pakningsvedlegget før bruk.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen.

Dosering

Voksne og barn over 12 år.
For lindring av uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½–1 time før
leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.
Svelg tablettene med vann.

Kontakt lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 14 dager.

Tilvirker:
TILMAN S.A.
Z.I. Sud 15
B-5377 Baillonville
Belgia
MT nr.: 18-12295

Fullmektig i Norge:
Sana Pharma Medical AS

Enebakkveien 117 A
0680 Oslo, Norge

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.041 kg
Dimensjoner 12.5 × 7 × 2 cm

Innhold og dosering

Innhold i tablettene:

Virkestoffet i Lunixen er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix).
Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
 • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarmin (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

 

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:

For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

Tablettene skal svelges med vann, ikke tygges.

 

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for å oppnå best effekt.

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

Du vil motta din bestilling etter 3–7 dager. Har du spørsmål, kontakt vår kundeservice på e-post: kundeservice@pulsapotek.no. Vi hjelper deg gjerne.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

 

Lunixen filmdrasjerte tabletter

 

Valerianarot

 

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.

 

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Lunixen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Lunixen
 3. Hvordan du bruker Lunixen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Lunixen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

 

 1. Hva Lunixen er og hva det brukes mot

 

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

 

Lunixen er et plantebasert legemiddel.

 

Voksne og barn over 12 år: lindrer mild uro og søvnforstyrrelser.

 

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 14 dager.

 

 

 1. Hva du må vite før du bruker Lunixen

 

Bruk ikke Lunixen

 • dersom du er allergisk overfor valerianarot eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

 

Barn og ungdom

Dette legemidlet anbefales ikke til bruk hos barn under 12 år.

 

Andre legemidler og Lunixen

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Informer legen din dersom du bruker syntetiske beroligende legemidler.

 

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

 

Det finnes ikke tilstrekkelige data til å utelukke skadelige effekter når dette legemidlet blir gitt under graviditet og amming.

Bruk av Lunixen under graviditet og hos fruktbare kvinner som ikke bruker prevensjon er ikke anbefalt.

Lunixen bør ikke tas under amming.

 

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

 

 

 1. Hvordan du bruker Lunixen

 

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller slik lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.

 

Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år:

For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.

For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.

Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.

 

Svelg tablettene med vann. Skal ikke tygges.

 

Du bør ta dette legemidlet uten opphold i 2-4 uker for oppnå best effekt.

Du må kontakte lege hvis du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter behandling i 2 uker.

 

Dersom du tar for mye av Lunixen

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (Tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Overdrevent inntak av dette legemidlet kan føre til symptomer som tretthet (fatigue), magekramper, brysttetthet, ørhet, skjelving på hendene og utvidede pupiller. Spør legen din dersom disse symptomene oppstår.

 

Dersom du har glemt å ta Lunixen

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

 

Dersom du avbryter behandling med Lunixen

Hvis du slutter å ta dette legemidlet, bør ikke det resultere i uønskede effekter. Symptomene som førte til at du tok dette legemidlet kan imidlertid dukke opp igjen.

 

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

 

 

 1. Mulige bivirkninger 

 

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

 

Legemidler som inneholder valerianarot kan føre til magetarmforstyrrelser som kvalme eller magekramper. Hyppigheten er ikke kjent.

 

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 

 

 1. Hvordan du oppbevarer Lunixen

 

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter “Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 

Oppbevares i originalpakningen.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

 

 

 1. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

 

Sammensetning av Lunixen

 

Virkestoffet er valerianarot (Valeriana officinalis L., radix).
Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Valeriana officinalis L., radix (tilsvarer 2-3 g valerianarot).

Ekstraksjonsløsemiddel: etanol 60 % (V/V).

 

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumhydrogenfosfat (vannfritt), pregelatinisert stivelse, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat.
 • Filmdrasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E 171), makrogol, talkum, indigokarmin (E 132), rødt jernoksid (E 172), svart jernoksid (E 172).

 

Hvordan Lunixen ser ut og innholdet i pakningen

 

Lunixen filmdrasjerte tabletter er blekblå og avlange.

Lunixen er tilgjengelig i esker med 28, 56 eller 100 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

 

Tilman s.a.

Z.I. Sud 15

5377 Baillonville

Belgia

 

Lokal representant og fullmektig

Sana Pharma Medical AS

Enebakkveien 117A

0680 Oslo

Norge

 

 

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia, Kypros, Luxembourg: Sedistress Sleep

Sverige, Finland, Norge: Lunixen

 

 

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2018

Du liker kanskje også…

Disse sidene er ment for helsepersonell